FOTOGALERIE
Fotogalerie
VYHLEDAT NA STRÁNKÁCH
Google
Web karpaty.net
NAŠE AKCE, REKLAMA

Karpatský turistický spolek - STANOVY

8.11.2004 | RED

I. Úvodní ustanovení

Občanské sdružení "Karpatský turistický spolek" je dobrovolným a zásadně politicky nezávislým sdružením fyzických, ale i právnických osob, zřízeným v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Název sdružení: Karpatský turistický spolek
Sídlo sdružení: Nádražní 166, 702 00 Ostrava 1
Číslo účtu: 2200260340/2010

II. Činnost sdružení

Základním cílem sdružení je propagace přírodního a kulturního bohatství Karpat prostřednictvím sportovních a společenských akcí, šířením tištěnými i elektronickými médii, vydáváním propagačních a jiných materiálů na podporu zvýšení turistické návštěvnosti oblasti Karpat a rozvoje turistiky a zejména vysokohorské turistiky ve zmíněném regionu.

Logo spolku

Na činnosti sdružení se mohou podílet i nečlenové sdružení a to formou osobní výpomoci, darem, odbornou pomocí, účastí na pořádaných akcích, výpomocí při propagaci Karpat apod.

Sdružení plní tyto hlavní úkoly a cíle:
 • Prosazuje a hájí zájmy svých členů
 • Za tímto účelem spolupracuje s turistickými, ekologickými, tělovýchovnými, státními i mezinárodními institucemi a organizacemi
 • Poskytuje další služby spojené s rozvojem turistiky v Karpatech
 • Organizuje a zajišťuje domácí i zahraniční setkávání příznivců trekingu, turistiky a vysokohorské turistiky
 • Hospodaří s majetkem a prostředky sdružení
 • Sdružení vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy

III. Členství ve sdružení

Členství ve sdružení je dobrovolné, členem se může stát každý, kdo se ztotožňuje s cíli sdružení a je řádně zaregistrován (přihlášen) a má uhrazen členský příspěvek. Členstvím ve sdružení není dotčeno právo být členem dalších organizací.

Člen sdružení má právo:
 • Prokazovat se členským průkazem
 • Ve stanoveném rozsahu používat symboliku Karpatského turistického spolku
 • Účastnit se všech jednání výboru sdružení
 • Předkládat návrhy a doporučení týkající se činnosti sdružení
 • Účastnit se sportovních a kulturních akcí a soutěží pořádaných sdružením
 • Na metodickou pomoc vztahující se na činnost spojenou s cíli sdružení
 • Na úhradu cestovních náhrad při cestách spojených s pracovní činností sdružení, avšak pouze po předchozím schválení cesty
Člen sdružení má povinnost:
 • Řídit se stanovami a usneseními sdružení
 • Platit členské příspěvky ve stanovené výši
Podmínky členství:
 • Vyplnění registrační karty, na základě které bude vydán členský průkaz
 • Zaplacení členských příspěvků ve stanovený výši
 • Členy sdružení mohou být fyzické nebo právnické osoby nejen z ČR, ale i dalších zemí
 • Členství ve sdružení zaniká zrušením registrace, vyloučením za hrubé porušení stanov sdružení a nebo smrtí člena sdružení, nebo zánikem právnické osoby
 • Ve zvláštních případech může být rozhodnutím orgánů sdružení uděleno čestné členství členu za mimořádný přínos v propagaci Karpat a nebo v rozvoji turistiky v Karpatech

IV. Orgány sdružení

Orgány sdružení tvoří výkonný výbor a revizní komise, které jsou voleny valnou hromadou členů spolku. Valná hromada je svolávána minimálně jednou ročně. Výkonný výbor má svého předsedu – jednatele.

Výkonný výbor plní především následující úkoly:
 • Organizuje a řídí chod sdružení
 • Organizuje a řídí hospodaření sdružení
 • Dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku sdružení
 • Spolupracuje se sportovními svazy, státními i mezinárodními organizacemi a institucemi při naplňování programu sdružení
 • Vydává závazné dokumenty pro činnost sdružení a jmenuje zástupce pro jednání s jinými institucemi
 • Registruje nové členy, vede členskou evidenci a výběr členských příspěvků, v mimořádných případech rozhoduje o vyloučení člena sdružení

V. Zásady hospodaření

Výše členských příspěvků je stanovena interním předpisem
Registraci členů, otázky výdeje členských průkazů aj. stanovuje rovněž interní předpis
O převodech správy majetku i o nabývání či pozbývání majetku rozhoduje výkonný výbor, stejně tak výkonný výbor rozhoduje o hospodaření s majetkem sdružení
Vlastní hospodaření s majetkem upravuje interní předpis, který se řídí obecně platnými pravidly

Zdrojem příjmů sdružení jsou zejména:
 • Společný majetek ve správě výkonného výboru
 • Finanční prostředky získané z členských příspěvků
 • Příspěvky získané z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti
 • Příjmy z vlastní doplňkové hospodářské činnosti
 • Příspěvky a dotace od sportovních svazů
 • Dary
 • Jiné příjmy, např. od sponzorů, z reklam, vstupného či startovného na akcích pořádaných sdružením


 • Veškerý zisk sdružení bude investován do obnovy prostředků sdružení a pro naplňování cílů sdružení
 • Hospodaření sdružení se řídí příslušnými ustanoveními zákona a norem platných pro občanská sdružení

VI. Závěrečná ustanovení

Pokud není v těchto stanovách vysloveně uvedeno jinak, platí v ostatních případech ustanovení zákona č. 83/1990 Sb., občanského zákoníku a předpisů souvisejících. Stanovy se stávají platnými dnem schválení a účinnosti nabývají dnem registrace příslušným orgánem Jménem sdružení vystupuje jeho předseda a nebo pověřený člen výkonného výboru. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných

Stanovy byly schváleny dne 8.11.2004 v Ostravě.

Z naší činnosti

Oblíbený portál Hauzi.cz Vám nabízí na výběr chaty a chalupy ze všech koutů země.

Dopřejte si ubytování na horách.

Tip na ubytování v Česku - ubytování Krkonoše.

Tip na ubytování na Slovensku: ubytovanie Vysoké Tatry.